Směrnice pro poskytování informací

Instrukce o uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím na Gymnáziu dr. A. Hrdličky Humpolec

Právní dokumenty :

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Pokyn MŠMT ČR 31 479/99-14

Na základě těchto právních dokumentů zveřejňuji tyto informace a údaje:

a) Údaje o jmenování ředitele školy:

Mgr. Jiří Dalík byl jmenován hejtmanem kraje Vysočina Mgr. Vítězslavem Schrekem do funkce ředitele v souladu s ustanovením §59 odst. 1 písm. i zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení rady kraje Vysočina č. 0988/19/2022/RK ze dne 7.6.2022 s účinností od 1. 8. 2022.

b) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy:

(§ 3 zákona č. 564/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Ředitel řídí školu, pokud je právnickou osobou, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel školy odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků, odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a odpovídá za studijní výsledky žáků.
Ředitel školy odpovídá za zpracování a zpřístupnění výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření a předkládá tyto zprávy radě školy, pokud je zřízena a pokud je přizván. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

Ředitel střední školy rozhoduje:

 • o přijetí ke studiu na střední škole
 • o přerušení studia
 • o přiznání stipendia
 • o podmínečném vyloučení ze studia a vyloučení ze studia
 • o žádosti žáka ke změně studijního oboru a o opakování ročníku po splnění základní školní docházky

Ředitel musí upravit výchovně vzdělávací proces v rozsahu stanoveném učebními plány

c) Určení pracovníka k poskytování informací:

Určuji tímto Mgr. Kamilu Zachovou, zástupkyni ředitele školy, jako pracovníka, který bude podávat informace podle čl. 8. odst. 2 pokynu MŠMT ČR č.j. 31 479/99-44, rovněž je pověřen přijímáním stížností, oznámení a podnětů v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížnosti, oznámení a podnětů pracujících.
Údaje o spojení s tímto pracovníkem: tel. 565 502 212, e-mail

d) Postup při podávání odvolání proti rozhodnutí ředitele:

Při podávání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy se uplatňuje zákon č. 71/1967 Sb. a zákon č. 564/1990 Sb.
Odvolání se může podávat proti rozhodnutí ředitele o přijetí ke studiu na střední školu, o přerušení studia, o podmínečném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia, o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.
Rovněž je možné podávat odvolání proti rozhodnutí ředitele o odmítnutí poskytnutí informace o organizaci. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy k místně příslušném školskému odboru, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí uvedeno jinak.

e) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

Postup je stanoven vyhláškou e. 150/1958 Ú.l. (viz příloha). Stížnosti se přijímací každý pracovní den v době od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři školy. Stížnost je také možné zaslat písemně poštou. každá stížnost je zaevidována a do deseti dnů vyřízena. Pokud není možné v stanovené lhůtě stížnost vyřídit, je povinností organizace uvědomit podavatele o této skutečnosti. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.

f) Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. (viz příloha) :

Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není možné takovouto žádost vyřídit. Povinný subjekt poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí podání. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Pokud povinný subjekt žádosti v plném rozsahu nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

g) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

 • zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • vyhláška č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vyhláška č. 10/1997 Sb. o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem
 • vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích
 • vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách

Všechny tyto předpisy jsou v aktuálním znění k nahlédnutí v ředitelně ve dnech školního vyučování v době od 8.00 do 14.00 hodin.

h) Sazebník úhrad za poskytování informací:

Vydání informace bude podmíněno zaplacením příslušné úhrady:

 • Úhrada nákladů spojených s vyhledáváním informací a jejich utříděním a vyhodnocením za každou započatou čtvrthodinu............ 50,- Kč
 • Pořízení kopie formátu A4............................... 1,50 Kč
 • Pořízení kopie formátu A3............................... 3,00-Kč
 • Tisk formátu A4 černobíle............................... 2,00-Kč
 • Tisk formátu A3 černobíle............................... 4,00-Kč
 • Tisk formátu A4 barevně................................ 10,00-Kč
 • Tisk formátu A3 barevně................................ 20,00-Kč
 • Za odeslání informace bude vyžadována úhrada ve výši aktuálních   poštovních poplatků.

i) Výroční zpráva o činnosti organizace v oblasti poskytování informací:

Do 1. března následujícího roku zveřejní škola výroční zprávu za předcházející kalendářní období o své činnosti v oblasti poskytování informací v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející kalendářní rok je veřejná a je stále připravena pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti k nahlédnutí v ředitelně školy v době školního vyučování od 8.00 do 14.00 hodin.
Všechny výše zmíněné přílohy této instrukce jsou rovněž připraveny k nahlédnutí v ředitelně školy ve dnech školního vyučování v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Každý žadatel si může z těchto dokumentů pořídit kopii.
Postupně budou výše uvedené informace zveřejňovány i na internetových stránkách školy. Rovněž tak další informace, které je škola v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. povinna poskytovat, budou zveřejňovány způsobem umožňující dálkový přístup.


1. 8. 2022
Mgr. Jiří Dalík
ředitel školy

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

 • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
 • Matematická a čtenářská gramotnost
 • Komunikace ve dvou světových jazycích
 • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
 • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL