Rodiče

V době prezenční výuky ve škole mohou studenti konzumovat obědy v jídelně Rodinka běžným způsobem. Odběr obědů přes výdejové okénko platí nadále pro ty dny, kdy jsou studenti doma na distanční výuce. Obědy je samozřejmě třeba řádným způsobem předem objednat.

Vážení rodiče, milí studenti!

V reakci na nově zavedený systém opatření PES avizujeme postupný návrat žáků do výuky.  

Podle opatření vyhlášených ministry školství a zdravotnictví ve stupni PES 4:

  • nastoupí od středy 25. 11. 2020 do školy prezenčně žáci maturitních tříd 4.A a 8.O a pokud se situace nezhorší budou pokračovat ve výuce i ve všech následujících týdnech. Obě třídy budou fungovat odděleně od ostatních žáků školy ve „staré“ budově.
  • od pondělí 30. 11. zahájí výuku ve škole také žáci nižšího gymnázia: vždy 2 třídy v tzv. rotačním režimu (1 týden prezenční výuka ve škole, 1 týden distanční výuka doma). V týdnu 30. 11. – 4. 12. (školní týden B) začnou ve škole prima sekunda, další týden půjde do školy tercie a kvarta (7. 12. – 11. 12. 2020, školní týden C)  
  • ostatních 6 tříd na vyšším stupni gymnázia pokračuje v distanční výuce. Návrat žáků vyššího gymnázia je plánován v rotačním režimu až ve chvíli, kdy bude platit stupeň PES 3.

V důsledku takto přijatých opatření, kdy prezenčně budou ve škole každý týden 4 třídy, některé v rotačním režimu, a současně 6 tříd bude mít distanční výuku stále a 4 střídavě, jsme nuceni změnit dosavadní způsob distanční výuky i za cenu, že se zhorší její kvalita.

Souběžná výuka doma a ve škole znamená komplikaci zejména v tom, že učitelé, kteří učí prezenčně, budou muset současně v dopoledních hodinách učit i distančně. Kromě prostorových a technických komplikací se zvýší nároky na přípravu a administraci zpětných vazeb a hodnocení žáků.  Třídy se proto už na distanční výuku nebudou dělit na menší skupiny, výuka bude probíhat podle nového rozvrhu, výchovy budou zrušeny. Žákům NG budou úkoly zadávány převážně ve škole, v týdnu domácí výuky na nich budou muset pracovat více samostatně. U žáků VG bude navýšen počet videohodin, přibude i samostatné práce, protože distanční výuka zřejmě ještě delší čas potrvá a tempo vzdělávání se dále zpomalí.  

Všechny žáky a jejich rodiče znovu upozorňujeme, že těžiště práce studenta spočívá v plnění úkolů zasílaných do systému moodle v takovém množství, které odpovídá počtu hodin v původním rozvrhu.

Například pět hodin matematiky týdně není nahrazeno 1 videohodinou, ale množstvím práce za 5 týdenních hodin v moodle! Videohodina slouží k diskusi, předání rychlých rad, povzbuzení a dovysvětlení látky. Podle počtu videohodin tedy nelze hodnotit kvalitu výuky.

Děkujeme za pochopení a věříme, že společnými silami obtížnou situaci zvládneme.

Vážení rodiče, od 18. 11. 2020 budou probíhat online rodičovské schůzky podle níže uvedeného rozpisu. Schůzky budou mít informativní charakter, kde třídní učitelé podají základní informace o dosavadním průběhu distanční výuky. V případě problémů v rámci konkrétních předmětů doporučujeme kontaktovat jednotlivé vyučující prostřednictvím emailové adresy a domluvit si další postup. Třídní schůzka 2.A bude z důvodu nepřítomnosti třídní učitelky p. Petruškové zorganizována později v náhradním termínu.

V MS Teams bude v kalendáři v příslušném dni a čase založena schůzka, do které se připojíte přes účet svého dítěte.

Rodiče, kteří nevyužijí této možnosti, mohou samozřejmě kontaktovat kdykoliv třídní učitele i jednotlivé vyučující přes kontaktní maily na stránkách školy.

Den

Třída

Hodina

18.11.2020

1.O

17.00 -18.00

2.O

17.00 -18.00

19.11.2020

3.O

17.00 -18.00

4.O

17.00 -18.00

23.11.2020

5.O

17.00 -18.00

1.A

17.00 -18.00

24.11.2020

6.O

17.00 -18.00

25.11.2020

7.O

17.00 -18.00

26.11.2020

3.A

17.00 -18.00

8.O

17.00 -18.00

4.A

17.00 -18.00

Vážení rodiče, studenti 2.O, 5.O, 1.A.

Aktuální situace ukazuje křehkost našich dříve skálopevných jistot. Lyžařské kurzy byly každým rokem samozřejmostí pro většinu z nás. Tento rok jejich uspořádání a zajištění stojí mimořádné úsilí. Na základě současných protiepidemických opatření a vzhledem k množství zameškané látky v jednotlivých předmětech, jsme nuceni zrušit na leden plánované LVVZ. V případě dobrých sněhových podmínek plánujeme uskutečnit lyžařský výcvik formou jednodenní zájezdů do lyžařských středisek na Vysočině.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se naše náhradní plány podaří uskutečnit.

Za kabinet TV Petr Studenovský

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad středních škol z důvodu současného nouzového stavu, který fakticky neumožňuje organizaci voleb. Funkční období stávajících členů školských rad se prodlužuje tak, že skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu (viz https://www.msmt.cz/file/54148/). Až bude známý definitivní konec nouzového stavu, škola bude aktualizovat výzvu k přihlášení kandidátů z řad zástupců rodičů nezletilých studentů a z řad studentů zletilých. Vlastní volby do školské rady proběhnou po ukončení nouzového stavu a návratu žáků do školy. Termín stanoví a organizaci voleb zajistí volební komise jmenovaná ředitelkou školy.

Vážení rodiče a studenti,
na začátku roku 2021 vyprší tříleté funkční období stávající Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci. Volební komise, jmenovaná ředitelkou školy, bude v následujících dnech přijímat návrhy na kandidáty reprezentující rodiče a nezletilé studenty (navrhují rodiče nezletilých studentů) a na kandidáty za skupinu zletilých studentů (navrhují zletilí studenti školy). Písemné návrhy můžete zasílat na adresu Mgr. Jiří Dalík, Gymnázium Humpolec, Komenského 147 nebo je můžete doručit osobně do kanceláře školy. Každý návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovatele i navrhované osoby, potvrzené vlastnoručními podpisy. Návrhy se přijímají do pátku 13. listopadu 2020. Vlastní volby budou probíhat v závislosti na epidemiologické situaci, a to buď formou prezenční, nebo formou internetového hlasování.

Od 14. 10. se z rozhodnutí vlády uzavírají všechny stupně škol. Žáci primy, sekundy, tercie a kvarty nastupují od středy na distanční výuku. Dnes ve škole obdrželi rozvrh videohodin v papírové podobě a informační list pro rodiče (vyvěšen také na nástěnky tříd v Bakalářích/KOMENS).

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, prosíme proto rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost ohlašování a omlouvání absence.

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. V případě, že má dítě chronické respirační onemocnění, jako je například astma, alergická rýma apod., rodič předloží škole čestné prohlášení, případně kopii zprávy z poradny.

Školy mají v souladu s těmito pokyny postupovat počínaje 15. 9. 2020.

Pokyny v plném znění naleznete zde:

«ZačátekPředchozí12NásledujícíKonec»
Strana 1 z 2