Přijímací zkoušky (39)

img diarVyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 (PDF)

Formulář přihlášky

Termín pro odevzdání přihlášky: 31. 1. 2015 - 15. 3. 2015

Upozorňujeme, že 15. 3. připadá na neděli, přihlášku je tedy možné odevzdat
do pátku 13. 3. 2015.

Přijímačky nanečisto

čtvrtek, 13 listopad 2014 | Napsal(a) | Rubrika Přijímací zkoušky

img diarZúčastněte se Přijímacích zkoušek nanečisto, které se budou konat ve středu 19. 11. 2014 od 14 hod. v budově naší školy. Vyzkoušíte si zkoušky bez stresu, ale v reálném čase a s reálným zadáním a zpětnou vazbou. Rozbor chyb a výsledky na Vás budou čekat na Dnu otevřených dveří, ve čtvrtek 27. 11. 2014.

Studijní trénink z pohodlí domova

Zúčastníte-li se přijímacích zkoušek nanečisto, získáte osobní přístupové údaje do e-learningového prostředí naší školy, kde pro Vás budeme připravovat zvyšující se tréninkové dávky učiva z češtiny, matematiky a zábavné úkoly z cizích jazyků. Postupně si zopakujete vše, co budete potřebovat k přijímacím zkouškám a co při náročném vstupu na gymnázium určitě oceníte.

calendar29. 1. 2015: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (vestibul školy a www.gymhu.cz)

11. 2. 2015: konzultační den – příležitost pohodlného předání přihlášek ke studiu včetně možnosti individuálních konzultací se zástupci vedení školy

13. 3. 2015: vzhledem k tomu, že zákonem stanovený termín 15. 3. vychází na neděli připadá na tento den poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou

konec března 2015: zveřejnění počtu přihlášených uchazečů na www.gymhu.cz 

začátek dubna 2015: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce přihlášeným uchazečům

15. 4. 2015: řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

16. 4. 2015: řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

20. 4. 2015: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (vestibul školy a www.gymhu.cz)

14. 5. 2014: náhradní termín přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu a řádně se omluvili

Případné změny v důsledku úprav na MŠMT vyhrazeny!

V Humpolci 24. 10. 2014

Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy

img diarMinisterstvo školství připravuje jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky, a to v provedení pro 5. i 9. ročník ZŠ – tedy pro zájemce o osmileté studium na gymnáziích i čtyřleté studium na středních školách. To znamená, že zadání zkoušek bude na všech zaregistrovaných školách stejné bez rozdílu typu školy. Ministerstvo ve svých materiálech přesně vymezuje, co bude didaktický test z českého jazyka a didaktický test z matematiky obsahovat, vychází při tom z povinných standardů stanovených jako součást RVP. Naše škola připraví všechny uchazeče v systému e-learningového studia (více informací v samostatném článku na našem webu: Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu dr. A. Hrdličky ve školním roce 2015/2016).

Přihláška ke studiu a způsob konání přijímacích zkoušek

Zájemce o studium použije k přihlášení nový formulář (růžový podtisk) přihlášky stanovený ministerstvem školství (po schválení ministerstvem bude k dispozici na ZŠ i na naší škole, event. ke stažení na webu MŠMT či na našich stránkách). Na přihlášce uvede uchazeč maximálně dvě školy, na které se hlásí. Pokud se uchazeč hlásí na školu, která je do jednotných zkoušek přihlášena, nevyplňuje kolonku termín zkoušky, neboť ten je pevně dán. Kolonka slouží jen pro školy, které si zkoušky organizují samy. Lékařský posudek není pro studium na gymnáziu vyžadován, proto se také nevyplňuje. Vyplněnou přihlášku ve dvou vyhotoveních uchazeč i jeho zákonný zástupce podepíší. Na obou vyhotoveních potvrdí ředitel základní školy prospěch uchazeče. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč každé ze zvolených škol uvedených v přihlášce do 15. března 2015. Pořadí škol na přihlášce není závazné, uchazeč může také vyplnit pouze jednu školu. O konečné volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

Vzhledem k nařízení Kraje Vysočina, který středním školám, jež zřizuje, uložil, aby se do pilotního ověřování jednotných zkoušek povinně přihlásily, je velmi pravděpodobné, že obě školy, na které se bude hlásit zájemce o studium na našem gymnáziu, se zúčastní jednotných přijímacích zkoušek zadávaných ministerstvem školství. V tom případě uchazeč vykoná v řádném termínu přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ministerstvo školství centrálně všechny testy vyhodnotí a výsledek zašle oběma školám, tj. i škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí. Uchazeč tedy skládá přijímací zkoušky v řádném termínu jen jedenkrát. Kritéria přijímacího řízení (tedy stanovení hranice toho, kdo v přijímacím řízení uspěl a kdo neuspěl) zůstávají v kompetenci ředitele dané školy.

Pokud se bude uchazeč hlásit na naše gymnázium a zároveň na školu, která vytvoří své vlastní přijímací zkoušky (pravděpodobně některá soukromá škola), vykoná nejdříve 15. dubna přijímací zkoušky na naši školu (4leté G), případně 16. 4. (8leté G) a poté 22. či 23. dubna na školu druhou, která není v systému jednotných zkoušek přihlášena. Náhradní termín jednotných zkoušek je stanoven na 15. 5. 2015 (slouží pro uchazeče, kteří se např. z důvodu nemoci nestihli zúčastnit řádného termínu)

V Humpolci 24. 10. 2014

Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení do primy: tabulka (pdf)

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku: tabulka (pdf)

 iPady Prima

iPady připravíme i pro další primánky

Třída prima našeho gymnázia má za sebou půl roku výuky s iPady. Po počátečních nesmělých krůčcích jsme se ve většině předmětů dostali do fáze, kdy se nejen žáci, ale i vyučující na hodiny s tablety těší.

Protože v iPadech máme staženy elektronické verze učebnic, snažíme se je maximálně využívat, neboť současnou dětskou generací je elektronické médium jednoznačně upřednostňováno. Tablet navíc umožňuje zvětšení probíraných pasáží (tabulek, grafů, cvičení, obrázků, map…) a s tím související vyšší koncentraci. Elektronická učebnice podporující mezipředmětové vztahy disponuje řadou odkazů do učebnic jiných předmětů, odborných i beletristických textů, takže primánek se např. v jednom z cvičení setká s pojmem Vltava a okamžitě se může přepojit do učebnice zeměpisu, která mu nabídne základní poučení o této řece, fotografie, mapy, ale může se též na pár minut zaposlouchat do Smetanovy symfonické básně Vltava nebo se podívat na krátkou videoukázku. Interaktivní učebnice nabízí i řadu cvičení a testů, které žákovu práci v závěru vždy vyhodnotí a poučí ho o jeho chybách. Širokou nabídku cvičení využitelných v iPadech lze nalézt i na internetu. Elektronická cvičení vyžadují samostatnou intenzivní práci každého žáka a jejich efekt je ve srovnání se společně řešenými cvičeními z klasických učebnic podstatně vyšší. Žák je zkrátka nucen většinu hodiny uvědoměle pracovat, což se běžně nestává. A pokud řeší úkoly rychleji než ostatní, za odměnu si může v našetřených minutách na tabletu i něco zahrát. Elektronické učebnice přinášejí žákům i odlehčení školního batohu, protože ty klasické papírové zůstávají doma.

Vyučující cizích jazyků rádi využívají iPady pro práci s cizojazyčným textem, který si se žáky vyhledají na internetu a pak pomocí elektronických slovníků snadno překládají. V téměř každém předmětu lze pomocí tabletů zkvalitnit a zpestřit výuku vyhledáváním informací na internetu, což žáky velmi baví, a navíc samostatně získané poznatky představují pro dítě vyšší kvalitu než fakta přednesená učitelem.

Všechny tyto pozitivní zkušenosti s využitím tabletů nás vedou k závěru, že i pro budoucí primánky, kteří se v současné době chystají na naše gymnázium k přijímacím zkouškám, připravíme iPady, aby se s nimi mohli pustit do vědy. :-)

Podívejte se také do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

CSI logoNejste ještě rozhodnuti, zda podat přihlášku právě na naši školu? Nahlédněte do závěrů Inspekční zprávy České školní inspekce, která provedla komplexní kontrolu na naší škole v listopadu 2013. Celá inspekční zpráva je veřejná a rádi se s ní pochlubíme. Předložíme Vám ji k nahlédnutí v papírové podobě při návštěvě naší školy. Děkujeme za Váš zájem o naši školu!

Ke stažení: Závěry inspekce 2013

Přihlášky ke studiu přijímáme do 15. 3. 2014, poštou nebo osobně.

img diarVíte, co budete potřebovat u přijímacích zkoušek? Víte, jakou smíte mít kalkulačku? Přečtěte si informace o přijímacích testech!

INFORMACE_PRO_UCHAZEČE_4LG_-_2014
INFORMACE_PRO_UCHAZEČE_8LG_-_2014

Termíny přijímacích zkoušek, osmileté a čtyřleté studium:
1. kolo – 1. termín 22. dubna 2014, 2. termín 23. dubna 2014