Gymnázium dr. A. Hrdličky je přihlášeno k jednotným přijímacím zkouškám pro rok 2015/2016

úterý, 04 listopad 2014 |   | Rubrika Přijímací zkoušky | Zobrazeno: 2680×

img diarMinisterstvo školství připravuje jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky, a to v provedení pro 5. i 9. ročník ZŠ – tedy pro zájemce o osmileté studium na gymnáziích i čtyřleté studium na středních školách. To znamená, že zadání zkoušek bude na všech zaregistrovaných školách stejné bez rozdílu typu školy. Ministerstvo ve svých materiálech přesně vymezuje, co bude didaktický test z českého jazyka a didaktický test z matematiky obsahovat, vychází při tom z povinných standardů stanovených jako součást RVP. Naše škola připraví všechny uchazeče v systému e-learningového studia (více informací v samostatném článku na našem webu: Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu dr. A. Hrdličky ve školním roce 2015/2016).

Přihláška ke studiu a způsob konání přijímacích zkoušek

Zájemce o studium použije k přihlášení nový formulář (růžový podtisk) přihlášky stanovený ministerstvem školství (po schválení ministerstvem bude k dispozici na ZŠ i na naší škole, event. ke stažení na webu MŠMT či na našich stránkách). Na přihlášce uvede uchazeč maximálně dvě školy, na které se hlásí. Pokud se uchazeč hlásí na školu, která je do jednotných zkoušek přihlášena, nevyplňuje kolonku termín zkoušky, neboť ten je pevně dán. Kolonka slouží jen pro školy, které si zkoušky organizují samy. Lékařský posudek není pro studium na gymnáziu vyžadován, proto se také nevyplňuje. Vyplněnou přihlášku ve dvou vyhotoveních uchazeč i jeho zákonný zástupce podepíší. Na obou vyhotoveních potvrdí ředitel základní školy prospěch uchazeče. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč každé ze zvolených škol uvedených v přihlášce do 15. března 2015. Pořadí škol na přihlášce není závazné, uchazeč může také vyplnit pouze jednu školu. O konečné volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

Vzhledem k nařízení Kraje Vysočina, který středním školám, jež zřizuje, uložil, aby se do pilotního ověřování jednotných zkoušek povinně přihlásily, je velmi pravděpodobné, že obě školy, na které se bude hlásit zájemce o studium na našem gymnáziu, se zúčastní jednotných přijímacích zkoušek zadávaných ministerstvem školství. V tom případě uchazeč vykoná v řádném termínu přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ministerstvo školství centrálně všechny testy vyhodnotí a výsledek zašle oběma školám, tj. i škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí. Uchazeč tedy skládá přijímací zkoušky v řádném termínu jen jedenkrát. Kritéria přijímacího řízení (tedy stanovení hranice toho, kdo v přijímacím řízení uspěl a kdo neuspěl) zůstávají v kompetenci ředitele dané školy.

Pokud se bude uchazeč hlásit na naše gymnázium a zároveň na školu, která vytvoří své vlastní přijímací zkoušky (pravděpodobně některá soukromá škola), vykoná nejdříve 15. dubna přijímací zkoušky na naši školu (4leté G), případně 16. 4. (8leté G) a poté 22. či 23. dubna na školu druhou, která není v systému jednotných zkoušek přihlášena. Náhradní termín jednotných zkoušek je stanoven na 15. 5. 2015 (slouží pro uchazeče, kteří se např. z důvodu nemoci nestihli zúčastnit řádného termínu)

V Humpolci 24. 10. 2014

Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy

Naposledy změněno úterý, 04 listopad 2014 08:17