Vyhlášení přijímacího řízení pro šk. rok 2013/2014

pondělí, 21 leden 2013 | Napsal(a)  | Rubrika Přijímací zkoušky | Zobrazeno: 4073×

img diarObory, informace, ustanovení...

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium – všeobecné, osmileté

 • přihlášky do 15. 3. 2013

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium – všeobecné, čtyřleté

 • (doplnění volných míst ve třídě kvinta osmiletého studia)
 • přihlášky do 15. 3. 2013

Obor 79 – 41 – 4/41 Gymnázium – všeobecné, čtyřleté

 • přihlášky do 15. 3. 2013

Důležité

 • Přihlášky ke studiu pro oba typy studia přijímáme do 15. 3. 2013.
 • Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT do 15. března 2013 (formulář na webu gymnázia); přihlášku lze zaslat poštou, rozhoduje datum podání na poštovní úřad.
 • Prospěch na přihlášce potvrzuje základní škola.
 • Uchazeči o čtyřleté studium se ZPS přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného zdravotnického pracoviště.
 • Uchazeči se specifickými poruchami učení přiloží k přihlášce označení/ klasifikaci poruchy, aby mohly být uzpůsobeny podmínky přijímací zkoušky. Klasifikaci poruchy vydá pedagogicko-psychologická poradna, v jejíž péči uchazeč je.

Přijímací řízení

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí novelou školského zákona č. 472/2011 Sb. a prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 86/2012 Sb.

Nová ustanovení daná touto novelou

 • § 60 odst. 7
  pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky
 • § 60 odst. 16
  ředitel školy ukončí hodnocení do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a podle výsledků stanoví pořadí
 • § 60 odst. 17
  ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů zákonným způsobem, to je na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dní (nikoliv písemně)
  nepřijaté uchazeče nebo zákonné zástupce nezletilých uchazečů informuje zákonnou formou, to je písemně (obálka s modrým pruhem)
 • § 60a odst. 6
  svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (na zveřejněném seznamu přijatých uchazečů bude datum zveřejnění a datum, dokdy lze odevzdat zápisový lístek)
  lze tak učinit i poštou, rozhoduje datum podání na poštovní úřad
 • § 60a odst. 7
  zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání
  pro zpět vzetí zápisového lístku musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče předložit rozhodnutí o přijetí na základě odvolání
 • § 60 odst. 19
  proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání se podává u ředitele školy, kde žák konal přijímací zkoušky

Datum konání 1. kola přijímacích zkoušek byl stanoven na pondělí 22. 4. 2013 a úterý 23. 4. 2013.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 viz následující odkazy:

Naposledy změněno pátek, 25 leden 2013 10:29